Dịch vụ

Performance Campaign

Khách hàng

Golden Spoon

Mục tiêu: (1) Ra mắt ứng dụng tích điểm Golden spoon và (2) Tăng số lượt cài đặt app.

THE APPROACH

1. Chuyển đổi từ ITVC sang định dạng dọc phù hợp với mobile.

2. Đa dạng các nội dung và hình thức video, hình ảnh, carousel.

3. Media strategy: Facebook app install, UAC, Retargeting, A/B testing.

5500
LƯỢT CÀI ĐẶT