Dịch vụ: Performance Campaign

Khách hàng: SACOMBANK

Sacombank tung ra chương trình ưu đãi thẻ tín dụng cho thành viên Golden Lotus, với mục tiêu thu hút các khách hàng tiềm năng đăng ký mở thẻ tín dụng Sacombank.

THE APPROACH

1. Key message: “Sen vàng cất cánh, thẻ dặm trao tay.” – “Golden Lotus takes off, miles return for customers.”

2. Target audiences: Existing customers of Sacombank, as well as other potential customers who are interested in credit cards.

3. Media strategy: Facebook lead ad, Gmail sponsor, Retargeting.

+921
LEADS

+300%
KPI

12.99%
CTR