Kết nối cảm xúc giữa thương hiệu với khách hàng

Với cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm, mỗi chiến dịch Macom thực hiện là sự phối hợp của chiến lược tiếp cận đúng đắn và góc nhìn sáng tạo độc đáo giúp giải quyết vấn đề truyền thông và mang lại hiệu quả cho thương hiệu.Mỗi chiến dịch được thực hiện qua 5 bước:

  • Phân tích 3C
  • Xác định Customer insight
  • Chiến lược tiếp cận
  • Big idea/Concept
  • Kế hoạch triển khai

Quy trình triển khai

(*) Chi phí tư vấn được khấu trừ 100% nếu ký Hợp đồng triển khai chiến dịch.

Kết nối cảm xúc giữa thương hiệu với khách hàng

Với cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm, mỗi chiến dịch Macom thực hiện là sự phối hợp của chiến lược tiếp cận đúng đắn và góc nhìn sáng tạo độc đáo giúp giải quyết vấn đề truyền thông và mang lại hiệu quả cho thương hiệu. Mỗi chiến dịch được thực hiện qua 5 bước:

  • Phân tích 3C
  • Xác định Customer insight
  • Chiến lược tiếp cận
  • Big idea/Concept
  • Kế hoạch triển khai

Quy trình triển khai

(*) Chi phí tư vấn được khấu trừ 100% nếu ký Hợp đồng triển khai chiến dịch.