Dịch vụ: Brand Campaign

Khách hàng: ZEMA

Mục tiêu: Tăng nhận diện Zema là thương hiệu làm đẹp với hệ thống cơ sở lớn thông qua khai trương 4 cơ sở mới cùng lúc vào tháng 2/2022.

THE APPROACH

1. Key message: Xin lỗi nhan sắc.

2. Communication strategy: Thể hiện cách Zema luôn nỗ lực tốt nhất thông qua việc nhìn nhận khuyết điểm và luôn nỗ lực làm tốt hơn nữa.

3. Media strategy: KOLs, PR, Hot group & fan pages.

+5Tr
REACH

+3000
MENTION

>20
NEWS