Dịch vụ: Performance

Khách hàng: BVBank

Lĩnh vực: Ngân hàng

01. Bối cảnh

  • Mục tiêu chiến dịch: Tăng nhận biết về các chương trình ưu đãi thẻ nổi bật của BVBank và Digimi.

02. Giải pháp

  • Media strategy: Facebook reach, Facebook engagement, Facebook video view & Retargeting.
  • Tối ưu hoá: Tạo cấu trúc chiến dịch để tối ưu chi phí và tối đa hoá nhóm khách hàng mục tiêu dựa trên công nghệ AI. Kết hợp báo cáo theo thời gian thực Supermetrics để điều chỉnh và tối ưu các mẫu creative & nhóm đối tượng tiềm tăng.

03. Kết quả

+120%

KPI

+7.5%

CTR

Dịch vụ: Performance

Khách hàng: BVBank

Lĩnh vực: Ngân hàng

01. Bối cảnh

Mục tiêu chiến dịch: Tăng nhận biết về các chương trình ưu đãi thẻ nổi bật của BVBank và Digimi.

02. Giải pháp

Media strategy: Facebook reach, Facebook engagement, Facebook video view & Retargeting.

Tối ưu hoá: Tạo cấu trúc chiến dịch để tối ưu chi phí và tối đa hoá nhóm khách hàng mục tiêu dựa trên công nghệ AI. Kết hợp báo cáo theo thời gian thực Supermetrics để điều chỉnh và tối ưu các mẫu creative & nhóm đối tượng tiềm tăng.

03. Kết quả

+120%

KPI

+7.5%

CTR